Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Wanneer u om informatie verzoekt of een dienst afneemt, vraagt Adrienne Kaak Natuurfotografie om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden rechtstreeks aan Adrienne Kaak Natuurfotografie verstrekt. Het gaat om o.a. naam, (e-mail)adres en telefoonnummer.
Voor het verwerken van gegevens van personen jonger dan 16 jaar vraagt Adrienne Kaak Natuurfotografie toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordiger.


Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.
Adrienne Kaak Natuurfotografie houdt zich aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Adrienne Kaak Natuurfotografie gebruikt deze persoonsgegevens

 • voor het uitvoeren van de opdracht
 • om contact op te nemen of in het kader van de uitvoering van een opdracht (diensten leveren en beheren)
 • voor marketing
 • om te informeren over Adrienne Kaak Natuurfotografie. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven of via social media.


Grondslagen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen:

 • voor de uitvoering van de opdracht
 • er is een gerechtvaardigd belang
 • op grond van een wettelijke verplichting
 • u geeft zelf toestemming


Adrienne Kaak Natuurfotografie gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en neemt de nodige technische en organisatorisch maatregelen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Adrienne Kaak Natuurfotografie verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats als dat nodig is om de overeenkomst uit te kunnen voeren of als Adrienne Kaak Natuurfotografie  gegevens op grond van een wettelijke verplichting moet verstrekken.


Adrienne Kaak Natuurfotografie geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).


Bewaren van gegevens

Adrienne Kaak Natuurfotografie bewaart persoonsgegevensgegevens niet langer dan strikt nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang gegevens mogen of moeten worden bewaard. Klantgegevens worden maximaal 7 jaar na het beëindigen van de klantrelatie bewaard. 


Rechten

 • recht op inzage (welke gegevens zijn opgeslagen)
 • recht op correctie (aanpassen onjuiste gegevens)
 • recht op verwijdering (als de gegevens niet meer nodig zijn)
 • recht om vergeten te worden (bij bezwaar)
 • dataportabiliteit (gegevens overdragen aan een derde)


U hebt het recht om te vragen welke persoonsgegevens ik van u verwerk en om gegevens te laten aanpassen of verwijderen. U kunt hiervoor via het contactformulier op de website contact opnemen. Adrienne Kaak Natuurfotografie stelt controlevragen om u te identificeren. U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken een antwoord.


Verwerkingsverantwoordelijke en contact

Adrienne Kaak | Adrienne Kaak Natuurfotografie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

🌎 www.adrienne-kaak-natuurfotografie.nl 

📧 email via contactformulier op de website


Wijzigingen

Adrienne Kaak Natuurfotografie kan de informatie op deze website, inclusief de tekst van deze privacy verklaring wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. De wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website. Wij raden u aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 21 februari 2021.